මගෙ නත්තල දුගියා බත් කන දාය

කලා
Typography

මගෙ නත්තල දුගියා බත් කන දාය
මගෙ නත්තල වැරැහැලි නැති වන දාය
මගෙ නත්තල ඔබෙ දුක සැනසන දාය
මගෙ නත්තල පව පල්ලියෙ යන දාය

මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා - 1978 - ‘මුතු’ කාව්‍ය සංග්‍රහය

Latest Posts

Face Book Setup 01