අප ගැන

Typography

ආචාරධර්ම
sathhanda.lk ශ‍්‍රී ලංකා කර්තෘ සංසදය විසින් සම්මත කරගත්  ජනමාධ්‍ය ආචාරධර්ම පද්ධතිය සහ ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසමෙහි නියාමනය පිළිගනී.
http://www.pccsl.lk/content/editors-code

පිළිතුරු දීමේ අයිතිය
 
නිවැරදි නොවන කරුණක් පළ වී ඇතැයි තහවුරු වුවහොත් එය නිවැරදි කිරීමට අප පසුබට නොවන අතරල කිසිවකුට හානිකර යමක් පළ වී ඇත්නම් එයට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට අදාළ පාර්ශ්වයට ඇති අයිතියට ගරු කරමු.

උපදේශක - සුභාෂ් ජයවර්ධන
කර්තෘ - සී.එස්.කේ. තුෂාර
විශේෂාංග කර්තෘ - සංජය ලියනගේ
ඡායාරූප - ගිතේන්ද්‍ර ලියනගේ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.