සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල - 2016

සාර්ක් කලාපීය උරුමය විදහාපාන සාර්ක් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය මෙවරත් උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

සාර්ක් කලාපීය උරුමය විදහාපාන සාර්ක් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය මෙවරත් උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මේ පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමක් ඊයේ (25) කොළඹ දී පැවැත්විණි. සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය එක්ව ඩිජිටල් චිත්‍රපට ඇකඩමිය මෙම චිත්‍රපට උළෙල සංවිධානය කරනු ලබයි.

මෙවර සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල ජුනි 1 දා සිට 6 වෙනිදා දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා සිනමා ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.

Saarc Film Festival 1

ජුනි 1 සවස 06.30ට - MasaanMasaan

 

ජුනි 2 සවස 03.30ට - City of Dustcity of dust

 

ජුනි 2 සවස 04.00ට - Jalal's StoryJalals Story

 

ජුනි 2 සවස 06.30ට - Travellers and Magicianstravellers and magicians

 

ජුනි 3 පෙ.ව. 10.30ට - Master class with the film experty

 

 

ජුනි 3 සවස 03.30ට - Goonga Pehelwan

Goonga pehelwan

 

ජුනි 3 සවස 04.30ට - Mikoe Bappa Baey Baey

Mikoe Bappa Baey Baey

 

ජුනි 3 සවස 06.30ට - හෝ ගානා පොකුණ

Ho gana pokuna

 

ජුනි 4 පෙ.ව. 10.00ට - Apple

apple

 

ජුනි 4 පෙ.ව. 10.30ට - An Apple from Paradise

An apple from paradise

 

ජුනි 4 සවස 01.30ට - Nekabbarer Mahaproyan

nekabbarer mahaproyan

 

ජුනි 4 සවස 03.30ට - Living Without Life

 

ජුනි 4 සවස 04.30ට - k2 and the invisible footmen

k2 and the invisible footmen

 

ජුනි 4 සවස 06.00ට - Effas

 

 

ජුනි 4 සවස 06.30ට - Cinemawala

cinemawala

 

ජුනි 5 පෙ.ව. 10.00ට - A Dream of Apara

 

ජුනි 5 පෙ.ව. 10.30ට - Asham

Asham

 

ජුනි 5 සවස 03.00ට - Bengal's New Cinema

 

ජුනි 5 සවස 04.30ට - The Cup

The Cup

 

ජුනි 5 සවස 06.30ට - බොරදිය පොකුණ

boradiya pokuna