සාර්ක් සිනමාවේ හොඳම නිළිය කෞෂල්‍යා ප්‍රනාන්දු

සාර්ක් චිත්‍රපට සම්මාන ප්‍රදානය ඊයේ (06) කොළඹ දී පැවැත් වූ අතර එහි වසරේ හොඳම නිළිය සම්මානය දිනා ගැනීමට බොරදිය පොකුණ චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් කෞෂල්‍යා ප්‍රනාන්දු විසින් දිනා ගන්නා ලදී.

සාර්ක් චිත්‍රපට සම්මාන ප්‍රදානය ඊයේ (06) කොළඹ දී පැවැත් වූ අතර එහි වසරේ හොඳම නිළිය සම්මානය දිනා ගැනීමට බොරදිය පොකුණ චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් කෞෂල්‍යා ප්‍රනාන්දු විසින් දිනා ගන්නා ලදී.

හොඳම නළුවා ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානයේ රාජාබ් ගෘසයිනොව් විසින් දිනා ගන්නා ලද අතර ඔහු රංගනයෙන් දායක වූ An Apple from Paradise චිත්‍රපටය වසරේ හොඳම සිනමා සිත්තම වශයෙන් සම්මානයට පාත්‍ර විය.

2016 සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල ජුනි 1 දා සිට 6 වෙනිදා දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා සිනමා ශාලාවේ දී පැවැත්විණි.


Winners – SAARC Film Festival 2016

Special Jury Certificate of Recognition for New Talent
Eranda Mahagama, Sarjani Shanika, Dulanjalee Balage
Living without Life (Sri Lanka)

 

Special Jury Mention

Directed by Iram Ghufran
Benegal’s New Cinema (India)

 

Best Cinamatographer

Barkaat Hassain
Jalal’s Story (Bangladesh)

 

Best Screenplay

Indika Ferdinando
Ho Gaana Pokuna (Sri Lanka)

 

Best Editor

Tissa Surendra
Ho Gaana Pokuna (Sri Lanka)

 

Best Original Score

Chirkutt Band
Jalal’s Story (Bangladesh)

 

Best Film – Open Category

Directed by Homayun Morawat
An Apple from Paradise (Afghanistan)

 

Best Short Film

Directed by Chamila Priyanka
Apple (Sri Lanka)

 

Best Actress

Kaushalya Fernando
Bora Diya Pokuna (Sri Lanka)

 

Best Actor

Rajab Grussainov
An Apple from Paradise (Afghanistan)

 

Best Director

Neeraj Ghaywan
Masaan (India)

 

Best Feature Film Bronze Medal

Directed by Mit Jani, Prateek Gupta, Vivek Chaudhury
Goonga Pehelwan (India)

 

Best Feature Film Silver Medal

Directed by Khyentse Norbu
Travellers and Magicians (Bhutan)

 

Best Feature Film Trophy

Directed by Neeraj Ghaywan
Masaan (India)

 

Jury Members

Andrei Vasilenko
Fabienne Aguado
Jinna Lee

 

PIC BY GITHENDRA LIYANAGE

SAARC Film Festival 2

SAARC Film Festival 4

SAARC Film Festival 5

SAARC Film Festival 1

SAARC Film Festival 7

SAARC Film Festival 8

SAARC Film Festival 9

SAARC Film Festival 10

SAARC Film Festival 11

SAARC Film Festival 12

SAARC Film Festival 13

SAARC Film Festival 14

SAARC Film Festival 15

SAARC Film Festival 16

SAARC Film Festival 17

SAARC Film Festival 18

SAARC Film Festival 19

SAARC Film Festival 20

SAARC Film Festival 21

SAARC Film Festival 22

SAARC Film Festival 23

SAARC Film Festival 24

SAARC Film Festival 26

SAARC Film Festival 3

SAARC Film Festival 27

SAARC Film Festival 28

SAARC Film Festival 25