ඝාතනය කළ, අතුරුදහන් කළ මාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තිය පතා ජාතික සමරුවක්

ඝාතනය කළ සහ අතුරුදහන් කළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජීවිතවලට යුක්තිය ඉටුකරමු මැයෙන් ජාතික සමරු වැඩසටහන අද (11) කුරුණෑගල ඔරලෝසු කණුව අසලදී පැවැත්වේ. ඒ මාධ්‍ය නිදහස සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සහ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික සංවිධානයේ එකමුතුවෙනි.
ඝාතනය කළ සහ අතුරුදහන් කළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජීවිතවලට යුක්තිය ඉටුකරමු මැයෙන් ජාතික සමරු වැඩසටහන අද (11) කුරුණෑගල ඔරලෝසු කණුව අසලදී පැවැත්වේ. ඒ මාධ්‍ය නිදහස සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සහ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික සංවිධානයේ එකමුතුවෙනි.
මෙහි මීළඟ වැඩසටහන අගෝස්තු 13 වනදා කොළඹ කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිටදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ වෙනුවෙන් සහභාගී වන මෙන් මාධ්‍ය නිදහස සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සහ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික සංවිධානය සියලු මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් සහ මාධ්‍ය නිදහස අගයන සැමට ආරාධනා කර සිටියි.
August11 1