කල්පිටිය - තුඩාවේ “කයිට් සර්ෆින්”

ක්‍රීඩා
Typography

 ජනප්‍රියව තිබු “කයිට් සර්ෆින්” හෙවෙත් “සරුංගල් ක්‍රීඩාව”ලංකාවේ අරුගම්බේ ප්‍රදේශයට සංචාරකයන් ඇදීයාමට විශේෂ හේතුවක් විය. .නමුත් මෑතකදී කයිට් සර්ෆින් ක්‍රීඩාව කල්පිටිය - තුඩාව ප්‍රදේශයේද ආරම්භ වීමත් සමඟ අලුත් සංචාරක කලාපයක් ඇතිවී තිබේ. සුළුවෙන් ආරම්භ වූ කයිට් සර්ෆින් ක්‍රීඩාව මේ වන විට කල්පිටිය මුහුදු තීරය තුළ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වී ඇති බව අප වාර්තාකරුවන් පවසයි.

මේ දිනවල මෙරටට පැමිනෙන විදේශීය සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් කල්පිටිය තුඩාව මුහුදු වෙරළේ  කයිට් සර්ෆින් ක්‍රීඩාවේ නිරත වන ආකාරයක් දක්නට ඇත.මෙය කල්පිටිය ,තුඩාව ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රිය කරවීමට පහසුවී ඇත්තේ,මෙම ප්‍රදේශයේ නොගැඹුරු මුහුදු තීරයක් තිබීමත්,ප්‍රමාණවත් තරම් සුළං තිබීමත්ය.
මේ දිනවල කල්පිටිය - තුඩාව මුහුදුතිරයේ දර්ශන කිහිපයක්.

Kal 2

Kal 3

Kal 4

Latest Posts