කවුරු මෙතනට ආවත් කියුබානු කොමියුනිස්ට් අදහස් හැමදාම තිබේවි - ෆිදෙල් කැස්ත්‍රෝ

හිටපු කියුබානු නායක ෆිදෙල් කැස්ත්‍රො පසුගිය 19 වනදා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ කොන්ග්‍ර‍ස් රැස්වීමේ අවසන් සැසිය ඇමතී ය.