මාධ්‍යවලින් හැංගුව මෛත්‍රී ජනාධිපති කල ආර්ථික විග්‍රහය