පොදු විපක්ෂයේ හැසිරීම ගෝත්‍රිකයි....ඇමැති එස්.බී.


නාමල් මිලියන 70ක් වංචාකරල තියෙනවනම් ගැටළුවක්...පොදු විපක්ෂයේ හැසිරීම ගෝත්‍රිකයි....ඇමැති එස්.බී.දිසානායක පන්නලදී කියයි.