ඖෂධ මිල අඩු කිරීම අමූලික බොරුවක් - වෛද්‍ය ගිශාන්ත දසනායක