ලංකාව, ඉන්දියන් සාගරය මැද වෙළඳ කේන්ද්‍රස්ථානය කරනවා - අගමැති