ෆෙඩරල් දෙන්න ව්‍යවස්ථාව හැදුවේ මහින්ද - පාඨලි චම්පික