බස් ගැමුණුට බැහැ දොස්තරලා හිරේ යවන්න - ඩිලාන් පෙරේරා