ජනපතිගෙන් සයිටම් වෛද්‍ය උපාධියට අපක්ෂපාතී විසඳුමක්