මධ්‍යම කාරක සභාවේ තීන්දු පැහැර හරින්න ජනාධිපතිට බැහැ