චතුරිකා සිරිසේන ලියු ‘ජනාධිපති තාත්තා’

සියනෑ කෝරළයෙන් රජරටට ජීවිතය සොයාගිය, ධෛර්යවන්ත ගොවි පරම්පරාවේ මිනිසෙකු, දේශයේ නායකත්වයකරා පැමිණි දුෂ්කර ගමන් චාරිකාවේ ලෝකය නොදත් කතාන්දරය

Other Videos