"කෙප්ලර්"- පෘථිවියට සමාන තව ග්‍රහලෝක 10 සොයා ගනී

විදෙස්

ජීවය පැවතිය හැකි පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝක 10 ඇතුළු අපේ ක්ෂීරපථයේ ඇති නව ග්‍රහලෝක 219ක් සොයාගැනීමට කෙප්ලර් අභ්‍යාවකාශ දුරේක්ෂය මගින් ඇමරිකානු නාසා ආයතනය සොයාගෙන ඇති බව ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම ග්‍රහලෝක 10 සමඟ පෘථිවියට සමාන ජීවය පැවතිය හැකි යැයි කිව හැකි මෙතෙක් සොයා ගත් ග්‍රහලෝක සංඛ්‍යාව 4034 දක්වා ඉහළ යන අතර එයින් 49ක ජීවයට හිතකර වාතාවරණයක් බොහෝදුරට පවතින බවයි විශ්වාස කරයි.

2009 වසරේ කක්ෂගත කෙරුණ කෙප්ලර් අභ්‍යාවකාශ දුරේක්ෂය සුර්යයා වටා පවතින ග්‍රහලෝක සහ ඉන් ඔබ්බට ජීවය පැවතිය හැකි ග්‍රහලෝක සොයා තොරතුරු පෘතුවියට ලබා දෙයි.

Latest Posts